DLA CZŁONKÓW POHiD
Zaloguj
Kampania 'Czytaj Etykiety - Chroń siebie i swój świat'

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska

Opinia na temat dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego - 13.02.2013

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uchwalił opinię z inicjatywy własnej na temat stanu relacji handlowych pomiędzy dostawcami żywności oraz dużymi przedsiębiorstwami handlu detalicznego. Sprawozdawca zamierzał również przedstawić argumenty wskazujące, że tradycyjne pojęcie swobody umów, przytaczane często przez przeciwników regulacji na temat stosunków handlowych, jest w dużej mierze nieaktualne.
 

Nowy pakiet ustaw dotyczących bezpieczeństwa produktów na Jednolitym Rynku - 13.02.2013

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych znajdujących się w obrocie na Jednolitym Rynku i wzmocnienia nadzoru rynku w odniesieniu do produktów niespożywczych, w tym tych z państw trzecich. Na pakiet legislacyjny składają się:

  • Komunikat Komisji na temat większego bezpieczeństwa produktów i lepszego nadzoru nad Jednolitym Rynkiem produktów;
  • Komunikat Komisji wyznaczający długoterminową strategię nadzoru nad bezpieczeństwem produktów;
  • Raport Komisji na temat wdrożenia Rozporządzenia Numer 765/2008 oraz dwa dodatkowe rozporządzenia.

Dyrektywa 87/357/EWG w sprawie produktów przypominających żywność i dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zostaną zastąpione rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Przepisy regulujące nadzór rynku, które obecnie są rozproszone w kilku aktach prawnych, zostaną połączone w jednym instrumencie prawnym (rozporządzenie) mającym zastosowanie do wszystkich produktów nieżywnościowych. Uzupełnienie dwóch wniosków legislacyjnych ma stanowić wieloletni plan w zakresie nadzoru rynku wyznaczający 20 konkretnych działań, które należy podjąć od chwili obecnej do 2015 r., by wzmocnić nadzór rynku na mocy obowiązujących ram regulacyjnych oraz do momentu, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy.
 

Europejski Plan Działania na rzecz handlu detalicznego - 31.01.2013

Dokument dotyczy problemu barier, które komplikują funkcjonowanie transgranicznej działalności zaopatrzeniowej, utrudniają konsumentom dostęp do transgranicznych usług detalicznych, a sprzedawcom detalicznym − wchodzenie na rynek.

Działania w ramach europejskiego planu działania na rzecz sprzedaży detalicznej obejmują pięć priorytetów:

• wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie im odpowiednich informacji

• zwiększenie dostępności usług detalicznych poprzez promowanie wymiany między państwami członkowskimi najlepszych praktyk z zakresu planowania biznesowego i przestrzennego

• budowanie bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych relacji handlowych na całej długości łańcucha dostaw produktów spożywczych i niespożywczych

• zapewnienie lepszego połączenia między handlem detalicznym a innowacjami

• stworzenie lepszego środowiska pracy, na przykład poprzez lepsze dopasowywanie potrzeb pracodawców i kwalifikacji personelu.

Komisja utworzy stałą grupę ds. konkurencyjności w handlu detalicznym, która pomoże w opracowywaniu dalszych szczegółowych celów dotyczących określonych obszarów, monitorowaniu postępów i wydawaniu zaleceń w celu zapewnienia pełnego wdrożenia środków zawartych w planie działania. Jednocześnie z planem działania opublikowano Zieloną Księgę w sprawie nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw między pomiędzy przedsiębiorstwami produktów spożywczych oraz niespożywczych. Aktualnie trwają konsultacje.

Konsultacje na temat przeszkód w funkcjonowaniu Jednolitego Rynku dla wyrobów przemysłowych. Termin konsultacji: 31.01 – 17.04.2013

Komisja Europejska zobowiązała się w swoim programie prac na rok 2013 opracować i przedstawić strategiczną inicjatywę służącą aktualizacji i uproszczeniu przepisów w zakresie obrotu towarami na rynku wewnętrznym, a także wskazać luki prawne hamujące swobodny przepływ towarów. Inicjatywa ta ma m.in. dotyczyć zniesienia pozostałych barier w handlu. Konsultacje mają na celu zebranie komentarzy, które mają stanowić wkład do inicjatywy. Pytania merytoryczne zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza dotyczy istniejących przeszkód regulacyjnych w dziedzinie wyrobów przemysłowych na rynku wewnętrznym; druga odnosi się do uproszczenia obowiązujących przepisów. Konsultacje nie obejmują przemysłu motoryzacyjnego.

Konsultacje Zielonej Księgi w sprawie nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw w handlu detalicznym.  Termin konsultacji: 31.01-30.04.2013

Zielona księga zawiera wstępną ocenę problemów spowodowanych przez stosowanie nieuczciwych praktyk w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami w handlu detalicznym. Zielona księga dotyczy zarówno handlu produktami spożywczymi, jak i niespożywczymi. Celem dokumentu jest rozpoczęcie konsultacji społecznych, które mają stanowić wkład do tworzenia dokumentu legislacyjnego na ten temat.

Publikacja rewizji Dyrektywy Tytoniowej -  19.12.2012

Komisja Europejska przedstawiła propozycję rewizji Dyrektywy Tytoniowej. Zaproponowana rewizja zaostrza dotychczasowe przepisy dotyczące produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W dyrektywie zawarto m.in. następujące zapisy:

·         etykietowanie i opakowania: na wszystkich opakowaniach papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów musi znajdować się obrazkowo-tekstowe ostrzeżenie zdrowotne zajmujące 75 proc. obu stron opakowania, a opakowania nie mogą zawierać elementów promocyjnych. Zapisy dyrektywy mogą zostać zaostrzone przez państwa członkowskie, które mogą wprowadzić jednolite opakowania.

·    składniki: zostanie wprowadzony elektroniczny format zgłaszania składników i wydzielanych substancji. Zakaz dotyczący papierosów, tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów i tytoniu bezdymnego o aromatach charakterystycznych oraz wyrobów o zwiększonej toksyczności i zwiększonych właściwościach uzależniających.

·     wyroby tytoniowe bezdymne: utrzymano zakaz dotyczący tabaki, z wyłączeniem Szwecji. Wszystkie wyroby tytoniowe bezdymne będą musiały być opatrzone ostrzeżeniami zdrowotnymi zamieszczonymi na głównej płaszczyźnie opakowania, a sprzedaż wyrobów o aromatach charakterystycznych będzie zabroniona. W przypadku nowatorskich wyrobów tytoniowych będzie wymagane uprzednie zgłoszenie.

·    rozszerzenie zakresu dyrektywy na wyroby zawierające nikotynę (np. papieros elektroniczny oraz papierosy ziołowe).

·    nielegalny handel: przewidziano system śledzenia ruchu i pochodzenia oraz zabezpieczenia (np. hologramy), aby w sprzedaży w UE mogły znajdować się tylko wyroby zgodne z dyrektywą.

Następnym krokiem w procesie legislacyjnym będzie omówienie wniosku przez PE i Radę.